Algemene voorwaarden

Lees deze algemene voorwaarden van WeMakeBotsAngry aandachting door voordat u onze website gaat gebruiken.

Rechten en plichten van gebruikers:

  • Door uw gebruik van de WeMakeBotsAngry website, geeft u aan kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met deze gebruikersvoorwaarden.
  • WeMakeBotsAngry mag u op elk moment en voor onbepaalde tijd blokkeren om u zo de toegang tot WeMakeBotsAngry.com website te weigeren. We doen dit op basis van uw kenmerken/gedrag en kunnen dit naar eigen inzicht en zonder verdere opgaaf van redenen doen.
  • WeMakeBotsAngry is bedoeld ter informatie en voor het gebruik van onze Anti-Bot/Security API. Alleen gebruik als zodanig bedoeld is toegestaan.
  • WeMakeBotsAngry.com is niet aansprakelijk voor de gevolgen, juridisch of in andere zin, van de activiteiten van gebruikers op de WeMakeBotsAngry website, noch in Nederland, noch daarbuiten.
  • Alle activiteiten die strafbaar en/of onrechtmatig zijn onder het Nederlandse recht, worden beschouwd als een overtreding van deze gebruikersvoorwaarden. Dat kan echter ook gelden voor activiteiten die strafbaar en/of onrechtmatig zijn onder wettelijke bepalingen buiten Nederland, bijvoorbeeld in het land waar u of degene tot wie een mededeling is gericht woont of verblijft.
  • Door gebruik van de WeMakeBotsAngry website aanvaardt u de verplichting tot schadeloosstelling van WeMakeBotsAngry.com in geval WeMakeBotsAngry.com (al dan niet in rechte) aansprakelijk wordt gehouden voor door derden geleden schade, en/of in geval WeMakeBotsAngry.com daardoor kosten maakt dan wel anderszins rechtstreeks of indirect schade lijdt, in welke vorm dan ook, ten gevolge van enige overtreding door u van deze gebruikersvoorwaarden.
  • Als u het emailadres op onze contact pagina gebruikt, mogen we naar eigen inzicht wel of niet antwoorden.
  • WeMakeBotsAngry behoudt zich het recht voor om deze gebruikersvoorwaarden op elk moment te kunnen wijzigen naar eigen inzicht.
  • WeMakeBotsAngry.com niet aansprakelijk voor (gevolg)schade die voortkomt uit het gebruik van deze site, dan wel uit fouten of ontbrekende functionaliteiten op deze site.